• Eigen bezorg- montagedienst
  • Heeft u vragen?
    010 265 7380
  • Showrooms 7 dagen per week geopend
0

ALGEMENE VOORWAARDEN MMZ B.V.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met MMZ B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie MMZ B.V. een  aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
A1. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
A2. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
B. afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede producten;
C. opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk;
D. MMZ B.V.: gevestigd te ROTTERDAM en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 50915975 handelend onder de naam MMZ B.V. 
E. Teletik Services B.V.: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34156361 handelend onder de naam MultiSafepay.

ARTIKEL 2 - DE OFFERTE

1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door MMZ B.V. gedane opmetingen. De afnemer is verplicht MMZ B.V. te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van MMZ B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST

1. De aanbetaling
a. MMZ B.V. is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen van 10-25% van de koopsom. Op deze aanbetaling is de garantiebepaling van deze voorwaarden van toepassing.
b. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.
2. Prijswijziging
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen vier maanden na het sluiten
van de overeenkomst.
3. Eigendomsvoorbehoud
MMZ B.V. blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te
dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende
rente en kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 4 - DE LEVERTIJD

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt MMZ B.V. een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Indien MMZ B.V. alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deze regeling geldt echter niet voor
op maat gemaakte meubels.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is MMZ B.V. bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 5 - DE OPSLAG VAN GOEDEREN

1.a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal MMZ B.V. de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is MMZ B.V. gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder
aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan MMZ B.V. verschuldigd was geweest, tenzij MMZ B.V. kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens MMZ B.V. hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
2. Het risico van brand en beschadiging wordt door MMZ B.V. voor zijn rekening door assurantie gedekt. 
3. Bovenstaande vervalt indien MMZ B.V. anders is overeengekomen met de klant.

ARTIKEL 6 - HET VERVOER EN BESCHADIGING
BIJ AFLEVERING

1. In de overeenkomst is niet begrepen het vervoer van de gekochte goederen door MMZ B.V., indien anders is overeengekomen. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is MMZ B.V. gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering. 
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij MMZ B.V. melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 7 - DE BETALING

1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
b. MMZ B.V. die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan MMZ B.V. vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt MMZ B.V. aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
e. MMZ B.V. is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien MMZ B.V. derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van á 50, - voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.
2. Opschorten betalingsverplichting
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 9 - DE ANNULERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij MMZ B.V. kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn:
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 11 - DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die MMZ B.V. bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht -behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan MMZ B.V.
de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden. 
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden,
tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd. 
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12 - DE GARANTIE

1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan MMZ B.V. niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
- tot zes maanden na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van MMZ B.V.;
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan MMZ B.V., geldt deze garantie ook voor de afnemer.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling
of onvoldoende zorg.
8. Afwijkingen aan de geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, werkend hout en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie
en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
LET OP: Hout krimpt en zet uit naar gelang de weersomstandigheden.
Indien een houten meubelstuk hierdoor krimpnaden of haarscheuren vertoont, wordt dit gezien als aanvaardbaar. De afnemer moet ten alle tijden zorgdragen voor de juiste luchtvochtigheid van de meubels. Indien de meubels te snel in een zeer warme en droge omgeving worden gezet, wordt dit gezien als onvoldoende zorg voor het meubelstuk.

ARTIKEL 13 - Klachten

1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij MMZ B.V. slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 6 onverlet. 
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van MMZ B.V. in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

ARTIKEL 14 - VOORRIJKOSTEN

MMZ B.V. is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 15 - NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.